இயக்குனர்கள் சங்கத் தேர்தல்  கொரோனாவால் அரசு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு,

இயக்குனர்கள் சங்கத் தேர்தல்  கொரோனாவால் அரசு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு,
இயக்குனர்கள் சங்கத் தேர்தல்  கொரோனாவால் அரசு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு,
இயக்குனர்கள் சங்கத் தேர்தல்  கொரோனாவால் அரசு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு,

நாளை நடைபெற இருந்த, இயக்குனர்கள் சங்கத் தேர்தல் 
கொரோனாவால்
அரசு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு,
ஒத்திவைக்கப் பட்டுள்ளது!