உலகின் மிகப்பெரிய செராமிக்ஸ் தயாரிப்புகளின் கண்காட்சி

உலகின் மிகப்பெரிய செராமிக்ஸ் தயாரிப்புகளின் கண்காட்சி
/image.axd?picture=2017%2f10%2fWorlds+largest+Ceramics+exhibition.JPG

'From L to R: 'Hiren Kanani, Ravi Meenakshisundaram-Secratory, IIID, Sandip Patel-CEO, VCES, Vijay Patel-Vice President, VCES & Mukesh Kundariya - Vice President VCES'

Worlds largest Ceramics exhibition