இராணுவப் பயிற்சி முகாமில் வாகை சூடிய வேலம்மாள் பள்ளி

இராணுவப் பயிற்சி முகாமில் வாகை சூடிய வேலம்மாள் பள்ளி
/image.axd?picture=2017%2f10%2fVelammal+students+win+prizes+in+NCC+Training+Camp.JPG

Velammal students win prizes in NCC Training Camp