சர்வதேச சதுரங்கப் போட்டியில் வேலம்மாள் பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை

சர்வதேச சதுரங்கப் போட்டியில் வேலம்மாள் பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை
/image.axd?picture=2017%2f12%2fVelammal+Students+won+medals+in+Chess+Olympiad.JPG

Velammal Students won medals in Chess Olympiad