“நடிப்பின் உச்சம் - நட்பின் இலக்கணம் நடிகர் திலகம் செவாலியே சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் பிறந்தநாள்!

“நடிப்பின் உச்சம் - நட்பின் இலக்கணம் நடிகர் திலகம் செவாலியே சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் பிறந்தநாள்!
“நடிப்பின் உச்சம் - நட்பின் இலக்கணம் நடிகர் திலகம் செவாலியே சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் பிறந்தநாள்!
“நடிப்பின் உச்சம் - நட்பின் இலக்கணம் நடிகர் திலகம் செவாலியே சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் பிறந்தநாள்!
“நடிப்பின் உச்சம் - நட்பின் இலக்கணம் நடிகர் திலகம் செவாலியே சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் பிறந்தநாள்!
“நடிப்பின் உச்சம் - நட்பின் இலக்கணம் நடிகர் திலகம் செவாலியே சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் பிறந்தநாள்!
“நடிப்பின் உச்சம் - நட்பின் இலக்கணம் நடிகர் திலகம் செவாலியே சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் பிறந்தநாள்!
“நடிப்பின் உச்சம் - நட்பின் இலக்கணம் நடிகர் திலகம் செவாலியே சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் பிறந்தநாள்!

“நடிப்பின் உச்சம் - நட்பின் இலக்கணம் நடிகர் திலகம் செவாலியே சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் பிறந்தநாள்!

 

அனல்பறக்கும் புரட்சிகர பராசக்தி வசனத்தை சிம்மக்குரலில் கர்ஜித்து தலைவர் கலைஞருடன் நட்புப் பாராட்டிய குணசேகரன் அவர்!

 

கலையுலகம் உள்ளவரை அவரது புகழ் போற்றப்படும்” என மாண்புமிகு முதலமைச்சர் M. K. Stalin அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.