சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் புதிய அரசியல் கட்சி துவக்குகிரார், அண்ணன் சத்யநாராயணா அவர்களிடம் ஆசி பெற்றார் .

சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் புதிய அரசியல் கட்சி துவக்குகிரார், அண்ணன் சத்யநாராயணா அவர்களிடம் ஆசி பெற்றார் .
சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் புதிய அரசியல் கட்சி துவக்குகிரார், அண்ணன் சத்யநாராயணா அவர்களிடம் ஆசி பெற்றார் .
சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் புதிய அரசியல் கட்சி துவக்குகிரார், அண்ணன் சத்யநாராயணா அவர்களிடம் ஆசி பெற்றார் .

சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் புதிய அரசியல் கட்சி துவக்குகிரார் . அதற்காக நேற்று பெங்களூரில் வசிக்கும் அண்ணன் சத்யநாராயணா அவர்களிடம் ஆசி பெற்றார் .