இந்திய விடுமுறைகள் அமைப்பை மாற்றியாமைக்கயுள்ள ஸ்டெர்லிங்

இந்திய விடுமுறைகள் அமைப்பை மாற்றியாமைக்கயுள்ள ஸ்டெர்லிங்
/image.axd?picture=2017%2f12%2fSterling.JPG

'Sterling Holiday & Resorts- Mr.Ramesh Ramanathan-MD and Mr.Peshwa Acharya- CMO (Left to Right)'

Sterling