கலைப்பொதுப்பள்ளி திறப்பு விழா

கலைப்பொதுப்பள்ளி திறப்பு விழா
/image.axd?picture=2017%2f6%2fSRM+chancellor+inaugurates+state-of-the-art+Public+School.jpg

state-of-the-art Public School