நன்றி டாக்டர்

நன்றி டாக்டர்
/image.axd?picture=2017%2f7%2fNational+Doctors+Day+celebrated+at+Vijaya+Hospitals.jpg

"நன்றி டாக்டர்" - உயிர் காப்போருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தினம்

ஜூலை 01 "மருத்துவர்கள் தினம்" - விஜயா மருத்துவமனையில் கொண்டாடப்பட்டது

National Doctors Day celebrated at Vijaya Hospitals