கல்வி கண்காட்சி

கல்வி கண்காட்சி
/image.axd?picture=2017%2f5%2fJames+Cook+University+organizes+Education+Fair+in+Chennai.JPG

Left to Right: Andrew Chew, Director Marketing, James Cook University, Singapore; Dr.Abhishek Bhati, Campus Dean, James Cook University

சென்னையில், ஜேம்ஸ் குக் பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வி கண்காட்சி (JCU)

James Cook University organizes Education Fair