டாக்டர் மோகன்ஸ் நீரிழிவு சிகிச்சை மையம்

டாக்டர் மோகன்ஸ் நீரிழிவு சிகிச்சை மையம்
/image.axd?picture=2017%2f4%2fDr+Mohans+organizes+World+Health+Day+Walk.JPG

உலக சுகாதார தின நடைபயணத்தை நடத்தும் டாக்டர் மோகன்ஸ் நீரிழிவு சிறப்பு சிகிச்சை மையம்

Dr Mohans organizes World Health Day Walk