செட்டிநாடு சர்வலோகா எஜீகேஷன்

செட்டிநாடு சர்வலோகா எஜீகேஷன்
/image.axd?picture=2017%2f6%2fChettinad+launches+World+School+in+Chennai.jpg

L to R: Mr Ashish Deb, COO - Chettinad Education & Services; Mrs Geetha Muthiah, Director and Trustee of Rajah Muthiah Chettiar Charitable and Educational Trust; Mr Tim Kellow, Head of School, Chettinad Sarvalokaa Education; Mr Nandakumar, Advisor, Chettinad Sarvalokaa Education.

செட்டிநாடு சர்வலோகா எஜீகேஷன், புத்தாக்கமான உலகளாவிய பள்ளி சென்னையில் ஆரம்பம்

Chettinad launches World School in Chennai