திருமதி. மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசனுக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம்

திருமதி. மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசனுக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம்
/image.axd?picture=2017%2f9%2fChairman+and+CEO+of+TAFE+Mallika+Srinivasan+awarded+the+Honorary+Doctrate.jpg

Chairman and CEO of TAFE Mallika Srinivasan awarded the Honorary Doctrate