பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் 70-ம் ஆண்டு கொண்டாட்டம்

பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் 70-ம் ஆண்டு கொண்டாட்டம்
/image.axd?picture=2018%2f7%2fBritish+Council+70+Inspiring+years+celebration+at+Chennai.JPG

British Council 70 Inspiring years celebration at Chennai