ஃபோர்டிஸ் மலர்

ஃபோர்டிஸ் மலர்
/image.axd?picture=2017%2f6%2fBilateral+lung+transplant+successfully+performed+at+Fortis+Malar.jpg

L to R: Dr Sanjay Pandey, Facility Director Fortis Malar Hospital, Ukrainian patient, Mr. Prokopchuk Andrii, Dr. K R Balakrishnan, Director, Cardiac Sciences Fortis Malar Hospital, Dr. Suresh Rao K G, HOD Critical Care & Cardiac Anesthesia Fortis Malar Hospital, Dr Praveen Nilgar, Medical Superintendent Fortis Malar Hospital

மூச்சுப்பை இரத்த அழுத்த நோயாளிக்கு ஃபோர்டிஸ் மலரில் வெற்றிகரமான இரு பக்க நுரையீரல் மாற்றுப்பதியம்!

Fortis Malar