தமிழகத்துக்காக மேலும் 60 ஆயிரம் கோவாக்சின் கொரோனா தடுப்பூசி சென்னை வந்தடைந்தது

தமிழகத்துக்காக மேலும் 60 ஆயிரம்  கோவாக்சின் கொரோனா தடுப்பூசி சென்னை வந்தடைந்தது
தமிழகத்துக்காக மேலும் 60 ஆயிரம் கோவாக்சின் கொரோனா தடுப்பூசி சென்னை வந்தடைந்தது

தமிழகத்துக்காக மேலும் 60 ஆயிரம் 

கோவாக்சின் கொரோனா தடுப்பூசி சென்னை வந்தடைந்தது